هندسه 2

معرفی درس
درس هندسه 2 از دروس تخصصی رشته ریاضی- پایه یازدهم می باشد. این درس در ابتدا به بررسی مفاهیم دایره می پردازد و روابط  طولی در دایره و چند ضلعی محیطی و محاطی را بیان می کند؛ سپس در فصل دوم تبدیل های هندسی را بیان میکند و در نهایت به بررسی روابط طولی در مثلث می پردازد که در آن قصیه سینوس ها، قضیه کسینوسها، قضیه نیمساز و قضیه هرون بیان و اثبات می گردد.
این درس حداقل 4 سوال تستی در کنکور سراری دارد.

برای تسلط بیشتر و یادگیری بهتر این مبحث، جزوه هندسه 2 را همراه فیلم آموزشی آن در یافت کنید.

 

دارای مدرک PHD از دانشگاه تهران با درجه عالی دارای بیش از 24 سال سابقه ی تدریس